Informacja
Przetwarzanie danych osobowych - RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest – Arkmed Adam Rudnicki z siedzibą w Bielawie przy ul. Sikorskiego 26, NIP: 882-201-98-92,

 2. inspektorem ochrony danych w Arkmed Adam Rudnicki jest Adam Rudnicki;

 3. dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy lub zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Klienta;

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:1

  1. Zleceniobiorca,

  2. pracownicy Zleceniobiorcy zajmujący się realizacją zlecenia,

  3. podmioty zewnętrzne: kontrahenci Zleceniodawcy, którzy otrzymają dane osobowe Zleceniodawcy(zamawiającego) w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom komunikacji,

  4. podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz administratora,

  5. właściwy organ podatkowy, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz właściwy oddział PCPR;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla celów podatkowych i dochodzenia roszczeń. W każdym jednak przypadku, dane będą przechowywane przez okres 7 (siedmiu) lat po zakończeniu umowy;

 6. Zleceniodawcy(Zamawiającemu) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 7. Zleceniodawcy (Zamawiającemu) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją Umowy (Zamówienia);

 9. dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie zautomatyzowany , .przy wykorzystaniu profesjonalnie zabezpieczonych programów komputerowych.

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuje Jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.